ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТАШАНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

с. Ташань                                                                               29.11.2023 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 91-од

сільського голови

 

Про затвердження

Порядку та графіку особистого прийому громадян  

у Ташанській сільській раді

 

Відповідно Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", з метою належної організації та проведення особистого прийому громадян у Ташанській сільській раді вважаю за необхідне:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Ташанській сільській раді, згідно Додатку 1.

2. Затвердити Графік особистого прийому громадян у Ташанській сільській раді, згідно Додатку 2.

3. Затвердити Журнал обліку особистого прийому громадян, згідно Додатку 3.

4. Оприлюднити дане розпорядження на офіційному сайті Ташанської сільської ради, відповідальна - Людмила БІЛОУС, секретар ради.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                          Василь ВОВЧАНІВСЬКИЙ

 

 

Додаток 1

до розпорядження сільського голови

№91-од  від 29.11.2023

ПОРЯДОК

особистого прийому громадян

у Ташанській сільській раді

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Ташанській сільській раді (далі - сільській раді).

2. Посадові особи, які здійснюють особистий прийом громадян у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про звернення громадян", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", іншими нормативно-правовими актами.

3. Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу та Герой Соціалістичної праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати - героїня" проводиться першочергово.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, одинокі матері (батьки) та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

4. Особи, які не є громадянами України і перебувають в Україні на законних підставах, користуються таким самим правом на звернення щодо особистого прийому посадовими особами сільської ради, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

II. ЗАПИС НА ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

1. Особистий прийом громадян сільським головою, заступником сільського голови та заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, секретарем ради, проводиться у спеціально визначеному приміщенні за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян керівництвом сільської ради, затвердженим розпорядженням сільського голови.

2. Інформація про порядок особистого прийому громадян у сільській раді і графік особистого прийому громадян керівництвом сільської ради розміщується на офіційному вебсайті сільської ради та на інформаційному стенді в приміщенні адміністративної будівлі сільської ради за адресою: с.Ташань, вул. Центральна, буд. 9-Г, (Центр надання адміністративних послуг Ташанської сільської ради).

3. Організація особистого прийому громадян та попередній запис на прийом до сільського голови, заступника сільського голови та заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади здійснюється відповідальною особою за ведення діловодства за зверненнями громадян в Ташанській сільській раді.

4. Громадяни попередньо записані на особистий прийом до керівництва сільської ради повідомляються у телефонному режимі за день до проведення прийому про дату, місце проведення та час прийому.

5. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних органів він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа до компетенції якої (якого) належить вирішення порушеного заявником питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються заявником для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

6. Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, якщо такі відомості не стосуються змісту порушених у зверненні питань.

7. У разі якщо особа з інвалідністю не може здійснити письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться перед посадовою особою сільської ради, оформлення такого письмового викладу питань здійснюється відповідальною особою за ведення діловодства за зверненнями громадян в Ташанській сільській раді.

8. У записі на особистий прийом може бути, якщо порушене питання розглядалось керівництвом сільської ради та було вирішено по суті.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

9. Забороняється відмова громадянинові у записі на особистий прийом з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність, незнання мови тощо.

IIIОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ОСОБИСТИХ ПРИЙОМІВ ГРОМАДЯН

 

1. У разі відсутності сільського голови особистий прийом громадян, за дорученням голови, здійснюють заступник та заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, секретар ради, про що завчасно повідомляється громадянин, записаний на особистий прийом до цієї посадової особи.

2. У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою сільської ради, громадянин має право подати письмове звернення, яке опрацьовується та реєструється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Ташанській сільській раді або записатися на інший день особистого прийому відповідною посадовою особою згідно з графіком.

3. Під час особистого прийому громадянин зобов’язаний пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі відсутності такого документа або відмови його пред’явити громадянин не допускається до особистого прийому.

4. Під час особистого прийому громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що посвідчують їхні особи та підтверджують повноваження.

5. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

6. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

7. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань, під час особистого прийому, керівники сільської ради, які здійснюють особистий прийом, можуть залучати до їх розгляду працівників відповідних відділів, структурних підрозділів сільської ради, керівників підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління сільської ради, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

8. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові, за його згодою, надається усна або письмова відповідь.

9. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до компетенції сільської ради, воно в термін не більше п’яти днів з дня реєстрації надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно той самий термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

10. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому реєструються у журналі особистого прийому громадян.

11. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому надається за підписом тієї посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі її відсутності - особою, яка виконує її обов’язки.

12. Під час особистого прийому громадян відомості щодо кожного заявника та інформація про прийняте під час особистого прийому рішення вносяться відповідальною особою за ведення діловодства за зверненнями громадян в Ташанській сільській до Журналу обліку особистого прийому громадян, згідно з додатком.

13. У разі, якщо заявник після проведення особистого прийому не наполягає на отриманні письмової відповіді, вона може не надаватися, про що робиться відповідний запис в реєстраційній картці звернення та у Журналі обліку особистого прийому громадян.

14. Облік звернень та контроль за термінами розгляду звернень, отриманих під час особистого прийому керівництвом сільської ради, здійснюються секретарем ради та відповідальною особою за ведення діловодства за зверненнями громадян в Ташанській  сільській раді.

15. Старости старостинських округів здійснюють особисті прийоми громадян в населених пунктах відповідних старостинських округів відповідно до затвердженого графіку.

 

Секретар ради                              Людмила БІЛОУС

 

Додаток 2

до розпорядження сільського голови

№91-од  від 29.11.2023

 

 

Графік особистого прийому громадян у Ташанській сільській раді

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада особи, яка проводить особистий прийом

Дні та час особистого прийому

 

ВОВЧАНІВСЬКИЙ Василь Петрович

 

Сільський голова

Понеділок

з 13:00 до 17:00 години

Середа

з 09:00 до 13:00 години

П’ятниця

з 10:00 до 14:00 години

 БІЛОУС

Людмила Вікторівна

 

Секретар сільської ради

 

Вівторок

з 9:00 до 13:00 години

з 14:00 до 17:00 години

 Середа

з 9:00 до 13:00 години

з 14:00 до 17:00 години

 Четвер

з 9:00 до 13:00 години

ЛАВРЕНЮК

Сергій Миколайович

Заступник сільського голови з  питань діяльності виконавчих органів влади

Вівторок

з 09:00 до 13:00 години

з 14:00 до 17:00 години

 Четвер

з 09:00 до 13:00 години

з 14:00 до 17:00 години

 

УРИВКО

Василь Володимирович

Заступник  сільського голови

Середа

з 09:00 до 13:00 години

з 13:00 до 17:00 години

 Четвер

з 09:00 до 13:00 години

з 13:00 до 17:00 години

 

 

Секретар ради                                  Людмила БІЛОУС

 

Додаток 3

до розпорядження сільського голови

№91-од  від 29.11.2023

 

ЖУРНАЛ 

обліку особистого прийому громадян

 

Дата прийому

Хто приймає

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса чи місце роботи, категорія (соціальний стан) громадянина

Порушені питання

Кому доручено розгляд, зміст доручення, термін виконання

Наслідки розгляду, індекс, дата одержання відповіді від виконавця

короткий зміст

індекси

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Секретар ради                                        Людмила БІЛОУС