Фото без опису

Білоус Людмила Вікторівна     (098-073-34-36)


Народилася 02 січня 1996 року в селі Виповзки, Переяслав-Хмельницького району, Київської області, Україна.

  • Середню освіту здобувала у Виповзькому навчально-виховному об’єднанні «Загально-освітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» з 2002 року по 2013 рік.
  • З вересня 2013 року по червень 2017 року навчалася у Київському університеті культури і мистецтв та здобула кваліфікацію ступінь вищої освіти бакалавр, напрям підготовки «Музичне мистецтво;
  • Ступінь «Магістр» по даній спеціальності здобула в період з вересня 2017 року по січень 2019 року у Переяслав-Хмельницькому Державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.
  • З початком навчального процесу 2017 року вступила до Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди на Фінансово-гуманітарний факультет, за напрямком «Економіка».
  • У січні 2019 року отримала кваліфікацію ступінь вищої освіти «Магістр».
  • З 04 березня 2019 року працювала у Виповзькому навчально-виховному об’єднанні «Загально-освітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» на посаді педагог-організатор та вчитель музики.
  • З вересня 2022 року по грудень 2023 року отримала кваліфікацію ступінь вищої освіти «Магістр» в Навчально-науковому інституті публічного управління та державної служби Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, освітній напрямок "Публічне управління та адміністрування".

Не одружена.

Посадова інструкція Секретаря сільської ради та виконавчого комітету.


Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Секретар сiльської, селищної, мiської ради обирається за пропозицiєю сiльського, селищного, мiського голови вiдповiдною радою з числа її депутатiв на строк повноважень ради та працює в радi на постiйнiй основi.
 

2. Секретар сiльської, селищної, мiської ради не може сумiщати свою службову дiяльнiсть з iншою посадою, у тому числi на громадських засадах (крiм викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися пiдприємницькою дiяльнiстю, одержувати вiд цього прибуток, якщо iнше не передбачено законом.
 

3. Секретар сiльської, селищної, мiської ради:
1) скликає сесiї ради у випадках, передбачених частиною шостою статтi 46 цього Закону; повiдомляє депутатам i доводить до вiдома населення iнформацiю про час i мiсце проведення сесiї ради, питання, якi передбачається внести на розгляд ради;
2) веде засiдання ради та пiдписує її рiшення у випадках, передбачених частиною шостою статтi 46 цього Закону;
3) органiзує пiдготовку сесiй ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
4) забезпечує своєчасне доведення рiшень ради до виконавцiв i населення, органiзує контроль за їх виконанням;
5) за дорученням сiльського, селищного, мiського голови координує дiяльнiсть постiйних та iнших комiсiй ради, дає їм доручення, сприяє органiзацiї виконання їх рекомендацiй;
6) сприяє депутатам ради у здiйсненнi їх повноважень;
7) органiзує за дорученням ради вiдповiдно до законодавства здiйснення заходiв, пов’язаних з пiдготовкою i проведенням референдумiв та виборiв до органiв державної влади i мiсцевого самоврядування;
8) забезпечує зберiгання у вiдповiдних органах мiсцевого самоврядування офiцiйних документiв, пов’язаних з мiсцевим самоврядуванням вiдповiдної територiальної громади, забезпечує доступ до них осiб, яким це право надано у встановленому порядку;
9) вирiшує за дорученням сiльського, селищного, мiського голови або вiдповiдної ради iншi питання, пов’язанi з дiяльнiстю ради та її органiв.

 

4. Секретар сiльської ради може за рiшенням ради одночасно здiйснювати повноваження секретаря виконавчого комiтету вiдповiдної ради.
 

5. Повноваження секретаря сiльської, селищної, мiської ради можуть бути достроково припиненi за рiшенням вiдповiдної ради.