Фото без опису

Вовчанівський Василь Петрович


Народився 01 січня 1965 року в с.Горбані, Київської області, Переяслав-Хмельницького району.

  • 1980 рік – закінчив Горбанівську 8-річну школу.
  • 1980-1983рр. – навчався в Канівському культурно-освітньому училищі. В 1983 р. – призначений художнім керівником Горбанівського Будинку культури.
  • 1983-1985рр. – служба в Радянській Армії.
  • 1985 рік – знову робота художнім керівником в Горбанівському Будинку культури. В 1986 році переведений на роботу в Горбанівську школу вихователем групи продовженого дня. В 1989 році у зв’язку зі зміною місця проживання став слюсарем по ремонту електрообладнання автомобілів в АТП 13242 м.Переяслав-Хмельницький.
  • 1990 рік – призначений на посаду вчителя фізичного виховання, музики та співів у Пристромську середню школу Переяслав-Хмельницького району. В 1992 році був переведений в Переяслав-Хмельницьку середню школу №2.
  • В 1995 році закінчив педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди.
  • В 1997 році повернувся в рідне село, почав працювати електриком у СВК «Горбані».
  • В 2002 і донині – Сільський голова Горбанівської сільської ради.
  • В 2015 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України (спеціальність «Місцеве самоврядування»)

Одружений, має двох дорослих синів.


Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови

ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"

1. Повноваження сiльського, селищного, мiського голови починаються з моменту оголошення вiдповiдною сiльською, селищною, мiською виборчою комiсiєю на пленарному засiданнi ради рiшення про його обрання i закiнчуються в момент вступу на цю посаду iншої обраної вiдповiдно до закону особи, крiм випадкiв дострокового припинення його повноважень.
2. Повноваження сiльського, селищного, мiського голови можуть бути припиненi достроково у випадках, передбачених цим Законом.
3. Сiльський, селищний, мiський голова:
1) забезпечує здiйснення у межах наданих законом повноважень органiв виконавчої влади на вiдповiднiй територiї, додержання Конституцiї та законiв України, виконання актiв Президента України та вiдповiдних органiв виконавчої влади;
2) органiзує в межах, визначених цим Законом, роботу вiдповiдної ради та її виконавчого комiтету;
3) пiдписує рiшення ради та її виконавчого комiтету;
4) вносить на розгляд ради пропозицiю щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
5) вносить на розгляд ради пропозицiї про кiлькiсний i персональний склад виконавчого комiтету вiдповiдної ради;
6) вносить на розгляд ради пропозицiї щодо структури i штатiв виконавчих органiв ради, апарату ради та її виконавчого комiтету;
7) здiйснює керiвництво апаратом ради та її виконавчого комiтету;
8) скликає сесiї ради, вносить пропозицiї та формує порядок денний сесiй ради i головує на пленарних засiданнях ради;
9) забезпечує пiдготовку на розгляд ради проектiв програм соцiально-економiчного та культурного розвитку, цiльових програм з iнших питань самоврядування, мiсцевого бюджету та звiту про його виконання, рiшень ради з iнших питань, що належать до її вiдання; оприлюднює затвердженi радою програми, бюджет та звiти про їх виконання;
10) призначає на посади та звiльняє з посад керiвникiв вiддiлiв, управлiнь та iнших виконавчих органiв ради, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до комунальної власностi вiдповiдних територiальних громад, крiм керiвникiв дошкiльних, загальноосвiтнiх та позашкiльних навчальних закладiв; (пункт 10 частини 3 статтi 42 змiнено згiдно iз Законом N 1841-III вiд 22.06.2000 р.)
11) скликає загальнi збори громадян за мiсцем проживання;
12) забезпечує виконання рiшень мiсцевого референдуму, вiдповiдної ради, її виконавчого комiтету;
13) є розпорядником бюджетних, позабюджетних цiльових (у тому числi валютних) коштiв, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
14) представляє територiальну громаду, раду та її виконавчий комiтет у вiдносинах з державними органами, iншими органами мiсцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форм власностi, громадянами, а також у мiжнародних вiдносинах вiдповiдно до законодавства;
15) звертається до суду щодо визнання незаконними актiв iнших органiв мiсцевого самоврядування, мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, якi обмежують права та iнтереси територiальної громади, а також повноваження ради та її органiв;
16) укладає вiд iменi територiальної громади, ради та її виконавчого комiтету договори вiдповiдно до законодавства, а з питань, вiднесених до виключної компетенцiї ради, подає їх на затвердження вiдповiдної ради;
17) веде особистий прийом громадян;
18) забезпечує на вiдповiднiй територiї додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
19) здiйснює iншi повноваження мiсцевого самоврядування, визначенi цим та iншими законами, якщо вони не вiднесенi до виключних повноважень ради або не вiднесенi радою до вiдання її виконавчих органiв;
20) видає розпорядження у межах своїх повноважень. (положенням частини 3 статтi 42 дано офiцiйне тлумачення згiдно з Рiшенням Конституцiйного Cуду вiд 06.07.99 р. N 7-рп/99)
4. Сiльський, селищний, мiський голова несе персональну вiдповiдальнiсть за здiйснення наданих йому законом повноважень. (положенням частини 4 статтi 42 дано офiцiйне тлумачення згiдно з Рiшенням Конституцiйного Cуду вiд 06.07.99 р. N 7-рп/99)
5. При здiйсненнi наданих повноважень сiльський, селищний, мiський голова є пiдзвiтним, пiдконтрольним i вiдповiдальним перед територiальною громадою, вiдповiдальним – перед вiдповiдною радою, а з питань здiйснення виконавчими органами ради повноважень органiв виконавчої влади – також пiдконтрольним вiдповiдним органам виконавчої влади. (положенням частини 5 статтi 42 дано офiцiйне тлумачення згiдно з Рiшенням Конституцiйного Cуду вiд 06.07.99 р. N 7-рп/99)
6. Сiльський, селищний, мiський голова не рiдше одного разу на рiк звiтує про свою роботу перед територiальною громадою на вiдкритiй зустрiчi з громадянами. На вимогу не менше половини депутатiв вiдповiдної ради сiльський, селищний, мiський голова зобов’язаний прозвiтувати перед радою про роботу виконавчих органiв ради у будь-який визначений ними термiн. (положенням частини 6 статтi 42 дано офiцiйне тлумачення згiдно з Рiшенням Конституцiйного Cуду вiд 06.07.99 р. N 7-рп/99)