ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  

Фото без опису

Начальник  відділу – Загребельна Алла Михайлівна

Провідний спеціаліст – Костюк Світлана Василівна

Провідний спеціаліст – Коржик Валентина Володимирівна

 

Електронна пошта: zagrebelna.alla@ukr.net

Телефон: 0506654879

1. Загальні положення

1.1. Відділ земельних відносин (далі – відділ)  є структурним підрозділом виконавчого комітету Ташанської об’єднаної територіальної громади, діє відповідно до Законів України та інших нормативних актів у межах покладених повноважень;

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний сільській раді, виконавчому комітету, сільському голові;

1.3. Порядок формування, організація діяльності та компетенція відділу визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, іншими законами та нормативними актами України, цим Положенням.

2. Завдання відділу

2.1. Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших законних, підзаконних нормативних актів України;

2.2. Організація роботи розгляду звернень громадян та юридичних осіб;

2.3. Внесення пропозицій до відповідних інстанцій при формуванні та підготовці проектів нормативно-правових актів у галузі регулювання земельних відносин;

2.4. Надання пропозицій сільській раді щодо вирішення питань у галузі земельних відносин, виконання Законів України, актів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України ;

2.5. Надання методичної допомоги управлінням, відділам, службам сільської ради при розгляді питань щодо земельних ресурсів;

2.6. Підготовка проектів рішень сільської ради, виконавчого комітету, що належать до компетенції відділу.

3. Функції відділу

3.1. Надає якісні адміністративні послуги мешканцям сіл громади відповідно до реєстру адміністративних послуг виконавчих органів Ташанської об’єднаної територіальної громади;

3.2. Здійснює прийом громадян та юридичних осіб. Надає роз’яснення щодо відведення та оформлення земельних ділянок в оренду для будь-якого цільового призначення передбачених законом, передачі земельних ділянок безоплатно у власність, викупу земельних ділянок, припинення користування земельними ділянками, вилучення земельних ділянок для суспільних потреб;

3.3. Здійснює координацію дій суб’єктів сфери охорони навколишнього природного середовища на території сільської ради та у межах компетенції, визначеної законодавством України;

3.4. Проводить розгляд заяв із повним пакетом документів необхідних для вирішення питання по суті;

3.5. Готує проекти рішень сільської ради у галузі земельних відносин та проводить їх погодження відповідно до регламенту сільської ради;

3.6. Виносить на розгляд постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин ,   благоустрою та екології проекти рішень, звернення громадян та юридичних осіб у відповідності до регламенту сільської ради;

3.7. Взаємодіє з органами державної та виконавчої влади у галузі земельних відносин, а також фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;

3.8. Виконує доручення сільського голови та його заступників;

3.9. Виносить на розгляд сільської ради пропозиції щодо раціонального використання та охорони земель.

4. Права та обов’язки працівників відділу

4.1. Вивчати стан законодавчої бази у галузі земельних відносин та охорони навколишнього середовища;

4.2. Одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, сільської ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження документів при розгляді питань у галузі земельних відносин. Брати участь у розробленні програм пов’язаних із земельними ресурсами та інших нормативних актів України;

4.3. Виносити на розгляд сільської ради рішення з питань, що віднесені до компетенції відділу;

4.4. Працівники відділу мають право одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від інших структурних підрозділів сільської ради, виконавчого комітету та інших установ та організацій, пов’язаних з роботою у галузі земельних відносин при розгляді питань, що відносяться до компетенції відділу;

4.5. Скликати та брати участь у засіданнях постійної комісії виконавчого комітету сільської ради з питань земельних відносин, благоустрою та екології ;                   

4.6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами сільської ради, відділами виконавчого комітету сільської ради, а також із підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

4.7. Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб у разі виявлення відповідних порушень при розгляді питань, пов’язаних з роботою відділу;

4.8. Використовувати систему зв’язку і комунікацій, що існують у сільській раді;

4.9. Надавати пропозиції щодо організації роботи відділу;

4.10. Начальник відділу здійснює прийом представників підприємств та організацій, фізичних осіб-підприємців (юридичні особи), громадян та надає їм роз’яснення, щодо вирішення земельних питань.

5. Організація роботи відділу

5.1. Відділ земельних відносин виконавчого комітету сільської ради очолює начальник. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує працівник відділу відповідно до розпорядження сільського голови;

5.2. Начальник відділу та його працівники призначаються на посаду за результатами конкурсу  та звільняється з посади розпорядженням сільського голови;

5.3. Службові обов’язки працівників визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються сільським головою, а також внутрішнім розподілом обов’язків у відділі;

5.4. Порядок планування роботи відділу здійснюється начальником;

5.5. Відділ взаємодіє із іншими управліннями, відділами, службами селищної ради, виконавчого комітету, використовує у своїй роботі підготовлені ними статистичні та оперативні відомості, підтверджені відповідним чином;

6. Організаційно-правовий статус начальника відділу земельних відносин

6.1. Здійснює свою діяльність у межах наданих повноважень відповідно до Положення про відділ, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, організовує, очолює та забезпечує їх виконання;

6.2. Повинен знати Конституцію України, нормативно-правові акти, що стосуються державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, Земельний кодекс України, Закони України «Про оренду землі», «Про землеустрій», постанови Кабінету Міністрів України, укази Президента України, рішення сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядження сільського голови, інші нормативні акти, що застосовуються у галузі земельних відносин, правила поведінки державного службовця, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;

6.3. У своїй діяльності керується цим Положенням, Конституцією України, Земельним кодексом України, Законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», постановами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, іншими нормативними та актами, що застосовуються у галузі земельних відносин.

Організовує роботу відділу щодо виконання покладених на відділ завдань, систематично проводить планові наради, про результати роботи за відповідними показниками та надання пропозицій до плану виконавчого комітету та його діяльності в розрізі ефективного використання ресурсів;

6.4. Розробляє і вносить на затвердження сільському голові посадові інструкції працівників відділу;

6.5. Забезпечує виконання плану роботи сільської ради та виконавчого комітету з питань, що стосуються відділу, доручень керівництва, плану роботи відділу;

6.6. Подає письмові пропозиції щодо планів навчань та підвищення кваліфікації посадових осіб відділу;

6.7. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6.8. Координує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами сільської ради;

6.9. Бере участь у засіданнях сільської ради, виконавчого комітету нарадах сільського голови у разі розгляду питань, які стосуються компетенції Відділу;

6.10. Підписує документи у межах своєї компетенції;

6.11. Представляє відділ у державних установах та громадських організаціях з питань віднесених до його компетенції;

6.12. Вживає заходи щодо своєчасного розгляду відділом заяв та скарг громадян;

7. Відповідальність працівників відділу

Начальник відділу та провідні спеціалісти  відділу земельних відносин Ташанської об’єднаної територіальної громади :

7.1. Несуть персональну відповідальність за несвоєчасне і неякісне виконання завдань, функцій покладених на Відділ, передбачених цим положенням та посадовими інструкціями;

7.2. Несуть відповідальність за недотримання Положення про відділ, бездіяльність або невиконання наданих прав; порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

7.3. У разі неналежного виконання своїх обов’язків несуть відповідальність відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

7.4. Несуть відповідальність за збереження документів, які надійшли у Відділ.

Фото без описуФото без описуФото без опису