ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ С.ТАШАНЬ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1. Відомості про замовника Замовником проекту є Ташанська сільська рада ПереяславХмельницького району Київської області. Поштова адреса: вул. Центральна, буд. 7-а, с. Ташань, ПереяславХмельницький р-н, Київська обл., 08460. Електронна адреса: tashansr@ukr.net 2. Зміст та основні цілі генерального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування Зміст Документу Державного Планування. Основною задачею плану зонування (зонінгу) є визначення меж зон та підзон з однорідними видами та умовами використання території населеного пункту і встановлення по зонах та підзонах містобудівних регламентів. Зонінг розробляється відповідно до генерального плану населеного пункту. Зонінг не визначає розміщення конкретних об’єктів та обсяги будівництва, а встановлює види використання території ділянок та нерухомого майна, умови та обмеження в межах визначених зон. Відповідно до Зонінгу та Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх складу та змісту, затвердженого наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109 та зареєстрованого у Мінюсті України за № 912/19650 від 22.07.2011, надаються містобудівні умови та обмеження для кожної конкретної земельної ділянки. Сукупність, видів використання та граничних параметрів нового будівництва та реконструкції об’єктів нерухомості у складі містобудівного регламенту є єдиними для усіх об’єктів в межах відповідної зони (підзони), якщо інше не обумовлене у складі регламенту. Для територіальної підзони окремо не встановлюються додатковий переліки переважних, супутніх та допустимих видів забудови та іншого використання території земельних ділянок, відповідно до ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території». Для кожної земельної ділянки дозволеним є таке використання, яке відповідає містобудівному регламенту відповідної зони. Невідповідність наміру забудови встановленому виду дозволеного використання земельних ділянок і об'єктів, зазначеним у містобудівному регламенті, означає, що його застосування, у відповідній територіальній зоні не допускається. 2 Цілі Документа Державного Планування : ? є визначення меж зон та підзон з однорідними видами та умовами використання території населеного пункту і встановлення по зонах та підзонах містобудівних регламентів; ? регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів; ? раціонального використання території населеного пункту; ? забезпечення умов для реалізації планів і програм сталого розвитку населених пунктів; ? збереження природного середовища та охорони історикокультурної спадщини; ? встановлення правових гарантій з використання і будівельної зміни нерухомості для власників і осіб, що мають намір придбати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, іншими об'єктами нерухомості; ? створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб у відповідності до містобудівних регламентів; ? забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням; ? сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста, з урахуванням його містобудівних особливостей, наявності об’єктів історико-культурної спадщини та екологічного стану. Перелік цільових програм Київської області, які враховані при розробці проекту плану зонування: 1) Програма про поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки (Рішення голови Київської обласної державної адміністрації від 19.05.2017 №274). 2) Програма „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” (Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №312-14-VIІ). 3) Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки (Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №313-14-VIІ). 4) Київська обласна комплексна програма „Здоров’я Київщини” на 2018-2020 роки (Рішення Київської обласної ради від 27.04.2018 № 400-21-VIІ). 3 3. Визначення Документу Державного Планування для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» план зонування визначає умови та обмеження використання території міста з урахуванням його містобудівних особливостей та рішень органів місцевого самоврядування у сфері містобудування, будівництва, благоустрою території. Основним завданням зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та умов використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано по зонах (підзонах), містобудівних регламентів. Встановлення територіальних зон здійснюється за принципом сумісності і комплексності забудови та іншого використання земельних ділянок. У межах територіальних зон можуть бути виділені підзони з метою відображення окремих додаткових обмежень у використанні та забудові, що стосуються лише окремої частини зони. Для кожної зони (підзони) встановлюється містобудівний регламент, що визначає види дозволеного (переважного та супутнього) використання земельних ділянок та граничні параметри дозволеного будівництва та реконструкції об’єктів (щільність населення в межах житлової забудови, відсоток озеленення для рекреаційних зон; гранична поверховість або висота будівель). Для територій та об’єктів нової забудови додатково, за необхідності, можуть встановлюватись граничні параметри об'єктів будівництва або граничні параметри земельних ділянок. Зокрема, для масивів нової садибної забудови – мінімальна або максимальна площа ділянки; мінімальна довжина лицьової сторони ділянки (по фронту вулиці); мінімальна ширина (глибина) ділянки; максимальна висота огорож; для інших видів забудови – максимальний коефіцієнт забудови; мінімальний коефіцієнт озеленення; мінімальна кількість машино-місць для зберігання індивідуального транспорту, для зберігання (технологічного відстою) вантажного автотранспорту та на розвантажувальних майданчиках. Земельні ділянки та розташовані на них об’єкти, які існували до впровадження в дію зонінгу, граничні розміри та граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватись без визначення строку їх приведення у відповідність до містобудівного 4 регламенту, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров’я людини, для навколишнього середовища, об’єктів культурної спадщини. Зміна параметрів земельних ділянок і об’єктів будівництва, види використання і граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можлива лише шляхом приведення таких об’єктів у відповідність із містобудівним регламентом або шляхом зменшення їх невідповідності граничним параметрам в процесі дозволеного виду будівництва. Виконання стратегічної екологічної оцінки Документу Державного Планування передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти навколишнього природного середовища, так і на загальний баланс екосистем і, відповідно, на умови функціонування села, а також на життя та здоров’я населення. Таблиця 3.1 Цілі охорони довкілля відносно виявлених проблем території Сфери охорони довкілля Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 1 2 3 Атмосферне повітря Існуючі: -транзитний автотранспорт -цегельний завод; -склад для зберігання зерна -машино-тракторний двір Проектні: -АЗС; -виробничі території 3-5 класу; - комунально-складські території 3-5 класу; -регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря зі стаціонарних та пересувних джерел; -розробка, дотримання санітарнозахисних зон; -встановлення біологічних фільтрів (лісонасадження, лісопарки тощо (липа, клен гостролистий, ялина)); -встановлення на автомобілях нейтралізаторів вихлопу; - використання високоефективного сучасного виробничого обладнання із забезпеченням постійної його модернізації; 5 Стан водного басейну Існуючі: -цегельний завод; -побутові стоки; Проектні: -пральня; -АЗС; -виробничі території 3-5 класу; - впровадження централіованого водопостачання та каналізування; - дотримання прибережних захисних смуг р. Супій; - збереження водного балансу, відновлення, підтримка в належному стані джерел питної води; - укріплення берегів р. Супій; - поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейну р. Супій Стан ґрунтів Існуючі: -кладовище; -цегельний завод; -сміттєзвалище; -склад для зберігання зерна; -машино-тракторний двір; Проектні: -територія органічного землеробства; -територія вирощування лікарських трав; -виробничі території 3-5 класу шкідливості; -комунально-складські території 3-5 класу шкідливості; -АЗС; -худобомогильник; -встановлення регулярного спостереження за санітарним станом ґрунтів; -впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації відходів; -використання відходів у якості вторинної сировини; -охорона і раціональне використання земель; -заборона підхоронень в межах кладовищ, що розташовані в межах житлової зони та вичерпали свій територіальний ресурс; - благоустрій територій і дотримання санітарних правил експлуатації діючих та утримання закритих ділянок кладовищ; Акустичний режим Існуючі: -транзитний автотранспорт; -цегельний завод; Проектні: -виробничі території 3-5 класу; -забезпечення дотримання нормативних рівнів шуму в виробничих приміщеннях на стадіях проектування, будівництва та експлуатації об’єктів; -використання сучасного низькошумового технологічного обладнання або зменшення шуму за допомогою звукопоглинаючих матеріалів, звукоізоляційний кожух; -розташування обладнання з високим рівнем шуму на віброізоляційному фундаменті; -встановлення штучних та природних акустичних екранів; 6 -побудова звукозахисних споруд або захисних елементів в спорудах першого ешелону забудови; -комплексне озеленення територій із подальшим дотриманням оздоровлення зелених насаджень; 4. Виконання СЕО передбачає розгляд наступних наслідків: 1) імовірні наслідки для довкілля, у тому числі і для здоров’я населення: - стан атмосферного повітря, який залежить від обсягів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення; - забруднення водотоків поверхневим стоком, який формується на території приватного сектору; - відсутність дощової каналізації в селі Ташань; - забруднення зон ґрунтового покриву під впливом діяльності автотранспорту, де може фіксуватися перевищення ГДК (гранично допустима концентрація) по вмісту важких металів; 2) імовірні наслідки для території з природоохоронним статусом: - під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до Схеми зонування населеного пункту на територій з природоохоронним статусом (у межах Ташанської сільської ради території природно-заповідного фонду, що внесені до державного реєстру, представлені Ботанічним заказнико «Степовий». 3) імовірні транскордонні наслідки для компонентів навколишнього природного середовища: - транскордонні наслідки відсутні. 5. Розгляд альтернатив Розгляд альтернатив у контексті розробки плану зонування території села Ташань та проходження процедури стратегічної екологічної до нього не передбачається, оскільки всі умови та обмеження використання території у межах визначених зон села Ташань відповідає усім чинним регламентам та вимогам чинного законодавства у сферах містобудування, будівництва, благоустрою території, охорони природи, забезпечення екологічної безпеки, охорони здоров’я населення та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. 7 6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що будуть використовуватись під час стратегічної екологічної оцінки. Проведення стратегічної екологічної оцінки плану зонування села Токарі буде відбуватись у відповідності до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» із використанням Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.). Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований антропогенний вплив, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом навколишнього природного середовища. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки буде здійснено: - збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників; - проведення аналізу слабких та сильних сторін плану зонування з точки зору екологічної ситуації, SWOT-аналіз; - проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей; - визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру; - проведення оцінки впливу плану зонування села на складові довкілля та на стан здоров’я й добробуту населення; - екологічний моніторинг фактичного впливу впровадження плану зонування на компоненти навколишнього природного середовища. 7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування. Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, що визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з дотриманням обов’язкових екологічних вимог: 8 1) раціонального та економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; 2) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; 3) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; 4) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення; 5) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; 8) розробка транспортної стратегії, перерозподіл транспортних потоків та впровадження комплексу заходів щодо зниження викидів; 9) впровадження системи інформування про ризики для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, впровадження її у загальний доступ. Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». 8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку Пропонується структурувати звіт про стратегічну екологічну оцінку таким чином, враховуючи таку інформацію: 1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; 2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено; 3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу; 4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом; 5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ  ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ С.ПОЛОЖАЇ  ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

1. Відомості про замовника 
 
 Замовником проекту є Ташанська сільська рада ПереяславХмельницького району Київської області.   Поштова адреса: вул. Центральна, буд. 7-а,  с. Ташань, ПереяславХмельницький р-н, Київська обл.,  08460.  Електронна адреса: tashansr@ukr.net  
 
2. Зміст та основні цілі генерального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування 
 
Зміст Документу Державного Планування. Основною задачею плану зонування (зонінгу) є визначення меж зон та підзон з однорідними видами та умовами використання території населеного пункту і встановлення по зонах та підзонах містобудівних регламентів. Зонінг розробляється відповідно до генерального плану населеного пункту.  Зонінг не визначає розміщення конкретних об’єктів та обсяги будівництва, а встановлює види використання території ділянок та нерухомого майна, умови та обмеження в межах визначених зон.  Відповідно до Зонінгу та Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх складу та змісту, затвердженого наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109 та зареєстрованого у Мінюсті України за № 912/19650 від 22.07.2011, надаються містобудівні умови та обмеження для кожної конкретної земельної ділянки.  Сукупність, видів використання та граничних параметрів нового будівництва та реконструкції об’єктів нерухомості у складі містобудівного регламенту є єдиними для усіх об’єктів в межах відповідної зони (підзони), якщо інше не обумовлене у складі регламенту. Для територіальної підзони окремо не встановлюються додатковий переліки переважних, супутніх та 

 
допустимих видів забудови та іншого використання території земельних ділянок, відповідно до ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території».  Для кожної земельної ділянки дозволеним є таке використання, яке відповідає містобудівному регламенту відповідної зони. Невідповідність наміру забудови встановленому виду дозволеного використання земельних ділянок і об'єктів, зазначеним у містобудівному регламенті, означає, що його застосування, у відповідній територіальній зоні не допускається.  Цілі Документа  Державного Планування : 
? є визначення меж зон та підзон з однорідними видами та умовами використання території населеного пункту і встановлення по зонах та підзонах містобудівних регламентів; ?  регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів; ? раціонального використання території населеного пункту; ? забезпечення умов для реалізації планів і програм сталого розвитку населених пунктів; ? збереження природного середовища та охорони історикокультурної спадщини; ? встановлення правових гарантій з використання і будівельної зміни нерухомості для власників і осіб, що мають намір придбати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, іншими об'єктами нерухомості; ? створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб у відповідності до містобудівних регламентів; 

 
? забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням; ? сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста, з урахуванням його містобудівних особливостей, наявності об’єктів історико-культурної спадщини та екологічного стану. Перелік цільових програм Київської області, які враховані при розробці проекту плану зонування: 1) Програма про поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки (Рішення голови Київської обласної державної адміністрації від 19.05.2017 №274). 2) Програма „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” (Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №312-14-VIІ). 3) Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки (Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №313-14-VIІ). 4) Київська обласна комплексна програма „Здоров’я Київщини” на 2018-2020 роки (Рішення Київської обласної ради від 27.04.2018 № 400-21-VIІ). 
 
3. Визначення Документу Державного Планування для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) 
 
 Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» план зонування визначає умови та обмеження використання території міста з урахуванням його містобудівних особливостей та рішень органів місцевого самоврядування у сфері містобудування, будівництва, благоустрою території.  

 
 Основним завданням зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та умов використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано по зонах (підзонах), містобудівних регламентів.  Встановлення територіальних зон здійснюється за принципом сумісності і комплексності забудови та іншого використання земельних ділянок. У межах територіальних зон можуть бути виділені підзони з метою відображення окремих додаткових обмежень у використанні та забудові, що стосуються лише окремої частини зони.   Для кожної зони (підзони) встановлюється містобудівний регламент, що визначає види дозволеного (переважного та супутнього) використання земельних ділянок та граничні параметри дозволеного будівництва та реконструкції об’єктів (щільність населення в межах житлової забудови, відсоток озеленення для рекреаційних зон; гранична поверховість або висота будівель).  Для територій та об’єктів нової забудови додатково, за необхідності, можуть встановлюватись граничні параметри об'єктів будівництва або граничні параметри земельних ділянок. Зокрема, для масивів нової садибної забудови – мінімальна або максимальна площа ділянки; мінімальна довжина лицьової сторони ділянки (по фронту вулиці); мінімальна ширина (глибина) ділянки; максимальна висота огорож; для інших видів забудови – максимальний коефіцієнт забудови; мінімальний коефіцієнт озеленення; мінімальна кількість машино-місць для зберігання індивідуального транспорту, для зберігання (технологічного відстою) вантажного автотранспорту та на розвантажувальних майданчиках.  Земельні ділянки та розташовані на них об’єкти, які існували до впровадження в дію зонінгу, граничні розміри та граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватись без визначення строку їх приведення у відповідність до містобудівного регламенту, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров’я людини, для навколишнього середовища, об’єктів культурної спадщини. 

 
 Зміна параметрів земельних ділянок і об’єктів будівництва, види використання і граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можлива лише шляхом приведення таких об’єктів у відповідність із містобудівним регламентом або шляхом зменшення їх невідповідності граничним параметрам в процесі дозволеного виду будівництва.   Виконання стратегічної екологічної оцінки Документу Державного Планування передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти навколишнього природного середовища, так і на загальний баланс екосистем і, відповідно,  на умови функціонування села, а також на життя та здоров’я населення. 
 
Таблиця 3.1 Цілі охорони довкілля відносно виявлених проблем території Сфери охорони довкілля Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 1 2 3 
Атмосферне повітря 
Існуючі: -транзитний автотранспорт Проектні: -комунально-складські території 4-5 класу шкідливості; -вівцеферма; -виробничі території 4 класу шкідливості; 
-регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря зі пересувних джерел; -встановлення біологічних фільтрів (лісонасадження, лісопарки тощо (липа, клен гостролистий, ялина)); -встановлення на автомобілях нейтралізаторів вихлопу; 
Стан водного басейну 
Існуючі: -побутові стоки -транзитний автотранспорт Проектні: -комунально-складські території 4-5 класу шкідливості; -вівцеферма; -виробничі території 4 класу шкідливості; 
 
- впровадження централіованого водопостачання та каналізування; - дотримання прибережних захисних смуг р. Супій; - збереження водного балансу, відновлення, підтримка в належному стані джерел питної води; - укріплення берегів р. Супій; - поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейну р. Супій 
Стан ґрунтів 
 
Існуючі: -транзитний автотранспорт; -кладовище; Проектні: 
-встановлення регулярного спостереження за санітарним станом ґрунтів; -впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації відходів; 

 
-комунально-складські території 4-5 класу шкідливості; -вівцеферма; -виробничі території 4 класу шкідливості; -кладовище; 
-використання відходів у якості вторинної сировини; -охорона і раціональне використання земель; 
Акустичний режим 
 
Існуючі: -транзитний автотранспорт Проектні: -виробничі території 4 класу шкідливості; 
 
 
-забезпечення дотримання нормативних рівнів шуму в виробничих приміщеннях на стадіях проектування, будівництва та експлуатації об’єктів; -використання сучасного низькошумового технологічного обладнання або зменшення шуму за допомогою звукопоглинаючих матеріалів, звукоізоляційний кожух; -розташування обладнання з високим рівнем шуму на віброізоляційному фундаменті; -встановлення штучних та природних акустичних екранів; 
 
 
4. Виконання СЕО передбачає розгляд наступних наслідків: 
 
1) імовірні наслідки для довкілля, у тому числі і для здоров’я населення: 
 
- стан атмосферного повітря, який залежить від обсягів забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення; - забруднення водотоків поверхневим стоком, який формується на території приватного сектору; - відсутність дощової каналізації в селі Положаї; - неорганізоване потрапляння відпрацьованих вод до р.Супій та водних об’єктів; - забруднення зон ґрунтового покриву під впливом діяльності автотранспорту, де може фіксуватися перевищення ГДК (гранично допустима концентрація) по вмісту важких металів; 
 
2) імовірні наслідки для території з природоохоронним статусом: -  території з природоохоронним статусом відсутні; 
 
 3) імовірні транскордонні наслідки для компонентів навколишнього природного середовища: -  транскордонні наслідки відсутні.    
 

 
5. Розгляд альтернатив 
 
 Розгляд альтернатив у контексті розробки плану зонування території села Положаї та проходження процедури стратегічної екологічної до нього не передбачається, оскільки всі умови та обмеження використання території у межах визначених зон села Положаї відповідає усім чинним регламентам та вимогам чинного законодавства у сферах містобудування, будівництва, благоустрою території, охорони природи, забезпечення екологічної безпеки, охорони здоров’я населення та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. 
 
6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 
 
Проведення стратегічної екологічної оцінки плану зонування села Токарі буде відбуватись у відповідності до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» із використанням Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.).  Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований антропогенний вплив, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом навколишнього природного середовища.  Для здійснення стратегічної екологічної оцінки буде здійснено: - збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників; - проведення аналізу слабких та сильних сторін плану зонування з точки зору екологічної ситуації, SWOT-аналіз; - проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей; - визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру; - проведення оцінки впливу плану зонування села на складові довкілля та на стан здоров’я й добробуту населення; - екологічний моніторинг фактичного впливу впровадження плану зонування на компоненти навколишнього природного середовища. 
 
 7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування. 
 
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, що визначені законодавством. Так, Закон України «Про 

 
охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища.  Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з дотриманням обов’язкових екологічних вимог: 1) раціонального та економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; 2) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; 3) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; 4) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення; 5) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; 8) розробка транспортної стратегії, перерозподіл транспортних потоків та впровадження комплексу заходів щодо зниження викидів; 9) впровадження системи інформування про ризики для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, впровадження її у загальний доступ. Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». 
 
8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку 
 
  Пропонується структурувати звіт про стратегічну екологічну оцінку таким чином, враховуючи таку інформацію: 1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; 2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено; 3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу; 4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;  
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

ЗВІТІВ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЕКТІВ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ПЛАНІВ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

С.ТАШАНЬ ТА С. ПОЛОЖАЇ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  1. Звіти про стратегічну екологічну оцінку проектів документів державного планування Планів зонування територій с.Ташань та с. Положаї Переяслав-Хмельницького району Київської області, котрі є видом містобудівної документації на місцевому рівні, який призначений для визначення умов та обмеження використання території с. Ташань та с.Положаї, було розроблено на підставі рішення сесії сільської ради            №50-ІV-VII від 18.10.2019 року. Основною задачею плану зонування (зонінгу) є визначення меж зон та підзон з однорідними видами та умовами використання території населеного пункту і встановлення по зонах та підзонах містобудівних регламентів У ході виконання стратегічної екологічної оцінки, а головним чином у звітах про стратегічну екологічну оцінку, розглянуті заходи із забезпечення екологічної безпеки та покращення здоров’я населення с. Ташань та с.Положаї.
  2. Орган, що приймає рішення про затвердження документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку – Ташанська сільська рада Переяслав-Хмельницького району Київської області.
  3. Процедура громадського обговорення та строки подання пропозицій і зауважень у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки здійснюється відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»:

а) дата початку та строки здійснення процедури: від  27 листопада 2019 року і триває до 26 грудня 2019 року (30 днів);

б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень у письмовому вигляді, а саме на поштову адресу: 08460, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Ташань, вул. Центральна, буд. 7-а та електронному вигляді, а саме на електронну скриньку Ташанської сільської  ради tashansr@ukr.net.;

в) дата, час і місце проведення громадських слухань: громадські слухання       відбудуться 13 грудня  2019 року о 10:30 у приміщенні Ташанської сільської ради: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с.Ташань, вул. Центральна, буд. 7-а;

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися зі звітами про стратегічну екологічну оцінку проектів документів державного планування планів зонування с.Ташань та с.Положаї – Ташанська сільська рада Переяслав-Хмельницького району Київської області, с. Ташань, вул. Центральна, буд. 7-а;

ґ) із проектом звіту можна ознайомитись на офіційному сайті Ташанської сільської ради – http://tashanska.gromada.org.ua/